Nationalgalleriet

Nationalgalleriet är en offentligrättslig stiftelse som grundades och drivs enligt lagen och förordningen om Nationalgalleriet 1.1.2014. Organisationens organ utgörs av delegationen, styrelsen och generaldirektören. Delegationen och styrelsen utses av undervisnings- och kulturministeriet, generaldirektören utses av statsrådet. Nationalgalleriet hör till undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde och staten är dess främsta finansiär.

Uppgift
Nationalgalleriets samling ägs av finska staten, och dess uppgift är att upprätthålla och utöka samlingen som omfattar över 36 000 konstverk samt arkivmaterial och föremål. Därtill ordnar Nationalgalleriet utställningar och bedriver annan konstmuseiverksamhet, deltar i egenskap av konstmuseisakkunnig i utvecklandet av museisektorn samt sköter andra uppgifter föreskrivna i lagen eller på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet. Nationalgalleriets verksamhet ska stärka bildkonstens genomslag i samhället.

Nationalgalleriet omfattar Konstmuseet Ateneum, Museet för nutidskonst Kiasma och Konstmuseet Sinebrychoff.

Avdelningen för samlingsförvaltning sköter underhållet av Nationalgalleriets samling. Nationalgalleriets samling består av konstverk, arkivmaterial och föremål. Samlingen är en statsägd nationalegendom som förvaras i Nationalgalleriet.

Det första verksamhetsåret
Nationalgalleriet grundades i syfte att fortsätta de framgångsrika nationella museerna som upprätthölls av Finska Konstföreningen, stiftelsen Finlands Konstakademi och Statens konstmuseum. Konstmuseet, som tidigare utgjorde ett statligt ämbetsverk, omvandlades till en offentligrättslig stiftelse genom en lag i riksdagen i december 2013.

Nationalgalleriet inledde sin verksamhet i januari 2014 och den nya organisationsformen och -modellen fick en lyckad start. Trots reparationsarbeten på både Ateneum och Kiasma resulterade den nya organisationen och de nya arbetsmetoderna såväl som en ytterst framgångsrik utställningsverksamhet i mycket arbete och ett mycket lyckat resultat. Konstmuseet Ateneum upplevde sin historiskt största publikframgång, och även Museet för nutidskonst Kiasma och Konstmuseet Sinebrychoff uppnådde största delen av sina målsättningar.

Framgång hemma och utomlands
Det konstnärliga innehållet var gediget och våra mångsidiga publikevenemang var lyckade och välbesökta. Tack vare biljettintäkterna från utställningarna, i synnerhet från storsuccén Tove Jansson, var det ekonomiska resultatet för stiftelsens första år relativt gott. Året kröntes av det länge förberedda avtalet mellan parterna som gjorde det möjligt för oss att ge vår samling glädjande stor synlighet på nätet långt in i framtiden.

Det viktigaste är ändå vad Nationalgalleriet kan erbjuda sina ägare, dvs. alla finländare, och hur vi bygger upp vår gemensamma framtid. Nationalgalleriet gör bildkonstens nationalskatter och även valda pärlor ur internationell konst tillgängliga för varje finländare. Vi erbjuder kunskap och upplevelser, och ger bildkonsten en viktig roll i samhällspåverkan.

Intresset för Nationalgalleriets utställningar och samlingar har synts även i verksamheten utanför museibyggnaderna. Konstmuseet Ateneums utställningar över Helene Schjerfbecks och Tove Janssons konst blev succéer i Frankfurt, Tyskland och på flera museer i Japan. Kiasma presenterade sig i Helsingfors konsthall, och museet har organiserat verksamhet särskilt för barn på olika håll i Helsingfors. Nationalgalleriet rönte stor internationell uppmärksamhet i juni som värd för över femhundra deltagare i European Registrars Conference. Under konferensen fick vi en möjlighet att presentera finländskt konstmuseikunnande för experter från världens alla hörn.

Samhällspåverkan
Vi ger alla intresserade en möjlighet att studera vår historia, vår nutid och framtid på olika arenor. Alla personer under 18 år kommer gratis in på våra museer. Vi erbjuder daghem och skolor ett sätt att ta barnen ut i världen där det omgivande samhället tolkas genom konsten.

Vi vill fungera som vägvisare och en grundpelare för vårt välbefinnande. Vi vill väcka tankar och inspirera till en samhällsdebatt. Vi förverkligar vårt ansvar för finländarna.

Vår vision är att framöver vara en stark internationell aktör vars inspirerande samlingsarbete och insiktsgivande utställningar når över 600 000 besökare på museerna och över tre miljoner besökare på webben varje år. Vi vill vara föregångare i vår bransch och den bästa arbetsplatsen i Finland.